GenelGüncel Bilgiler

Gelir Ciro Tablosu Nasıl Yapılır

Gelir Ciro Tablosu Nasıl Yapılır

GELİR TABLOSU
bir. Ciro Tablosunun Tanımı: Ciro tablosu, işletmenin belli bir dönemde ele geçirdiği tüm gelirler ile benzer dönemde katlandığı tüm maliyet ve masrafları ve bunların sonucu olarak işletmenin ele geçirdiği dönem tam olarak kârı veya zararını gösteren bir tablodtümör.

Gelir tablosu mali tablolar ilkelerine uyumlu bir düzen formlar halinde hazırlanır. İşletmeler karşılaştırmalarda kolaylık temin edecek ve mana birliği oluşturacak şekilde ciro tablolarını editlemek zorundadır. Ciro tablosu finansal tahlile elverişli olarak rapor tipinde veya hesap tipi olarak düzenlenebilir.

 

Süreklilik gösteren ve göstermeyen ciro ve giderler; olağan ciro ve kârlar, olağan gider ve zararlar; olağan dışı ciro ve kârlar ve olağan dışı gider ve zararlar olarak farklı gruplar halinde gösterilmiştir. Fonlanma masrafları farklı bir grupttümör. Ciro tablosunda bulunan kalemler aralarında mahsup yapılamaz. Tutarı olmayan kalemler ciro tablosunda yer almaz.

Gelir tablosunun bölümleri incelendiğinde, bir tüzel kişiliğin tespit edecek bir döneme ilişkin etkinlikleri ile alakalı ayrıntılı bilgi edinmek ve hangi süreçte kâr veya zararda meydana geldiğini saptama etmek olası olacaktır. Bu incelemelerde, firmanın faaliyette yer aldığı iş sahasının kârlı olup meydana gelmediği , borç yükünün ölçüsü , geçmişten iştirak eden yabancı sorumlulukları olup olmadığını tanımlamak olası olabilecektir.

2. Ciro Tablosu İlkeleri: Ciro tablosunun düzenlenmesinde Mali tablolar ilkeleri asal alınır. Bu tablonun düzenlenmesinde asal faaliyetlerden sağlanan ciro ile süreklilik gösteren başka olağan faaliyetlerden sağlanan gelirler ve süreklilik göstermeyen olağan dışı gelirler farklı ayrı gösterilir. Bunun Için yönelik , asal faaliyetler amaçlı yapılmış var olan giderler ile süreklilik gösteren başka olağan faaliyet masrafları ve süreklilik göstermeyen olağan dışı giderler farklı ayrı gösterilir.

İşletmenin sene içinde ele geçirdiği gelirler; 6 ile başlayan ciro hesaplarının alacağına, giderler ise 7 ile başlayan gider hesaplarının borcuna yazılır.

Gelir tablosunu düzenleyebilmemiz amaçlı dönem sonlarında:
– Dönem sonu envanter işlemlerini tamamlarız. Sattığımız malların maliyet kaydını yaparız.
– Gider hesapları, yansıtma hesapları faydalanılarak 6 ile başlayan ciro tablosundaki alakalı gider hesaplarına aktarılarak kapatılır

Tüm ciro ve gider hesapları 6 ile başlayan ciro tablosu hesaplarında toplandığında Ciro tablomuzu düzenleyebiliriz veya bilgisayarda alabiliriz. ileri ki zamanlarda da 6 ile başlayan tüm ciro ve gider hesapları 690- Dönem Kâr ve Zararına devredilerek kapatılır.

Gelir tablosu ilkelerinin amacı: satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin, kâr ve zararlara ilişkin hesapların ve belli dönemlere ilişkin işletme faaliyeti neticelerinin sınıflandırılmış ve gerçeğe uyumlu olarak gösterilmesini sağlamaktır. Tüm satışlar, ciro ve kârlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilir ve hiçbir satış, ciro ve kâr kalemi bir maliyet, gider ve kayıp kalemi ile tamamıyla veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle ciro tablosu kapsamından çıkarılamaz.

Bu amaç doğrultusunda benimsenen ciro tablosu ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:
– Gerçekleşmemiş satışlar, ciro ve kârlar; gerçekleşmiş benzeri veya gerçekleşenler hakikat tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin gerçeğe uyumlu faaliyet neticelerini göstermek amaçlı , dönem veya dönemlerin en başında ve bitiminde gerçek hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.
– Belli bir çağın satışları ve gelirleri bunları cihazı amaçlı yapılmış var olan satışların fiyatı ve masrafları ile karşılaştırılmalıdır. Belli bir dönem veya dönemlerin en başında ve bitiminde maliyet ve masrafları gerçeğe uyumlu olarak gösterebilmek amaçlı stoklarda, alacak ve borçlarda gerçek hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.
– Parasal ve parasal olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye elbet varlıklar amaçlı uyumlu amortisman ve tükenme hissesi ayrılmalıdır.
– Maliyetler: parasal duran varlıklar, stoklar, restorasyon ve bakım ve başka gider grupları aralarında uyumlu bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan doğruca olanları direk doğruya, çok sayıda faaliyeti ilgilendirenleri süre ve kullanma etkeni dikkate alınarak tahakkuk ettirilip, dağıtılmalıdır.
– Arızi ve harika niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, ancak normal faaliyet neticelerinden farklı olarak gösterilmelidir.
– Tüm kâr ve zararlardan, bir önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışarısında ksahalar, çağın ciro tablosunda gösterilmelidir.
– Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ilişkin kârı başka döneme aktarmak için kullanılmamalıdır.
– Dönem neticelerinin tespiti ile alakalı olarak uygulana iştirak eden değerleme asalları ve maliyet yöntemlerinde bir değişim yapıldığı halde , bu değişikliğin tesirleri açıkça belirtilmelidir.
– Bilanço tarihinde var var olan ve sonucu belirsiz bir veya birden çok vakanın gelecekte meydana çıkıp çıkmamasına ilişkili vaziyetleri anlatan , şarta ilişkili olaylardan meydana gelen , uygun bir şekilde gerçeğe yakın olarak ihtimal edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek ciro tablosuna yansıtılır. Şarta ilişkili ciro ve kârlar amaçlı ise gerçekleşme olasılığı fazla yüksek de olsa rastgele bir tahakkuk işlemi yapılmaz; dipnotlarda detaylı bilgi yapılır.

3. Ciro Tablosunun Biçimsel Yapısı: İşletmeler, ciro tablolarının bir örnekliğini sağlayarak karşılaştırılmalarında kolaylık sağlamak ve mana birliği oluşturmak için aşağıdaki formlardaki şekilde tertip eder .

 

Gelir Tablosu Örneği:

GELİR TABLOSU
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurt içi Satışlar
2-Yurt dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
1-Satıştan İadeler(-)
2-Satış İskontoları(-)
3-Diğer İndirimler(-)
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)

1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
3-Genel Yönetim Giderleri(-)
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
1-İştiraklerdan Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Kârı
7-Kambiyo Kârları
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Komisyon Giderleri(-)
2-Karşılık Giderleri(-)
3-Menkul Kıymet Satış Zararı(-)
4-Kambiyo Zararları(-)
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-)
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

4. Gelir Tablosunun Türleri: Gelir tablosu türleri ikiye ayrılır:

– Hesap tipi gelir tablosu
– Rapor tipi gelir tablosu

Rapor tipi gelir tablosu:

ayrıntılı gelir tablosu

Hesap tipi gelir tablosu:

hesap tipi gelir tablosu

Yorum Yapin